Regulamin Swietlicy

I Postanowienia ogólne:

1. Świetlica wiejska udostępniana jest osobom pełnoletnim.

2. W przypadku organizowania w świetlicy wiejskiej przedsięwzięć z udziałem osób niepełnoletnich, Sołtys lub opiekun świetlicy udostępnia świetlicę osobom pełnoletnim, które odpowiadają za bezpieczeństwo osób nieletnich.

3. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców wsi, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa w zakresie kultury.

4. Administratorem świetlicy wiejskiej jest sołtys wsi.

5. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do potrzeb mieszkańców.

6. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys lub inna osoba wyznaczona przez sołtysa.

7. Klucze do świetlicy posiada sołtys oraz osoby do tego upoważnione.

8. Osoby posiadające klucze oraz indywidualne kody, ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony im sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy i zobowiązane są do prowadzenia rejestru podmiotów, którym udostępnia się obiekt w celu przeniesienia na te osoby odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone na obiekcie w trakcie jego użytkowania.

II. OPIEKUN ŚWIETLICY - Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1) utrzymywanie stałego kontaktu ze sołtysem i Radą Sołecką w sprawach dotyczących organizowania i wykorzystania świetlicy dla celów społeczno kulturalnych.

2) utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectwa oraz z podmiotami działającymi na ich terenie.

3) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy

4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie

5) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości

6) współorganizowanie imprez środowiskowych

7) informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach

8) zgłaszanie do komórki organizacyjnej w Urzędzie Gminy w Międzychodzie: usterek, awarii, potrzeb

9) prowadzenie rejestru udostępniania obiektu

10) dbanie o oszczędność energii elektrycznej (szczególnie przy korzystaniu z ogrzewania).

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY:

1. Osoby uprawnione do korzystania ze świetlicy: sołtys i rada sołecka, dzieci i młodzież w ramach zajęć prowadzonych pod opieką osoby dorosłej, w godzinach otwarcia świetlicy, członkowie klubów sportowych oraz innych organizacji działających w danym środowisku, członkowie Związku Emerytów i Rencistów, zespołów oraz kół zainteresowań zgodnie z harmonogramem zajęć, mieszkańcy wsi Gorzyń w ramach zorganizowanych inicjatyw lokalnych, takich jak imprezy sportowe i kulturalne (, imprezy okolicznościowe i inne), osoby i podmioty w celach prywatnych, komercyjnych i innych (wesela, komunie, chrzciny, imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby z zewnątrz itp.).

2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlicy wiejskiej ma Rada Sołecka, szczególnie w przypadku przeprowadzania wyborów i konieczności urządzenia lokalu wyborczego.

3. Wynajem świetlicy odbywa się po dokładnym ustaleniu zasad korzystania ze świetlicy z sołtysem lub opiekunem świetlicy.

4.Udostępnienie obiektu powinno zostać wpisane do rejestru korzystania ze świetlicy z podaniem danych osoby, której powierza się obiekt.

5. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia, w tym za działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działania powstały szkody materialne.

6. Uczestnicy imprez odbywających się w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

IV. REGULAMIN UCZESTNIKA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ:

1. Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się wobec opiekuna świetlicy, instruktorów zajęć oraz innych uczestników.

2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest dbać o sprzęt będący w jego dyspozycji. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu lub innego mienia będącego na stanie świetlicy, również przez inne osoby, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym opiekuna świetlicy.

3. Zabrania się przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

4. Na terenie świetlicy nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających.

5. Mienie należące do świetlicy (zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.

6. Opiekun świetlicy może pozbawić uczestnika prawa uczęszczania do świetlicy w przypadku, gdy: - uczestnik zajęć dopuści się agresywnego zachowania wobec opiekuna świetlicy, instruktora lub innego uczestnika zajęć, - uczestnik swoim zachowaniem będzie dezorganizował pracę instruktora, opiekuna świetlicy lub innych uczestników zajęć, - zachowanie uczestnika wskazywać będzie na spożycie przez niego alkoholu bądź środków odurzających, - uczestnik na terenie świetlicy spożywał będzie alkohol, palił papierosy lub zażywał środki odurzające, - uczestnik dopuści się celowego zniszczenia mienia świetlicy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Imprezy, zebrania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu świetlicy i opiekuna obiektu.

2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

3. Sołtys lub opiekun świetlicy wiejskiej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu będące skutkiem korzystania ze świetlicy wiejskiej lub jej wyposażenia w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego regulaminu.