Aktualnosci/Newsy

Rok 2015

Styczeń po raz kolejny powitał nas ciepłą i wiosenną pogodą. Temperatury wciąż powyżej zera. Taka samą aurę pogodową mieliśmy w poprzednim roku.

 • skomentuj
 • 22.01.2015r o godz. 18.00 odbyło się zebranie mieszkańców wsi . Zebranie rozpoczął i prowadził Sołtys wsi Gorzyń. Celem zebrania było zapoznanie mieszkańców wsi z „Planem Odnowy Miejscowości Gorzyń na lata 2015-2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń 2015-2020” W związku z nie uzyskaniem wymaganego kworum do podjęcia uchwały, zebranie odbyło się w drugim zaplanowanym terminie o godz. 18.15. W zebraniu uczestniczyło 20-tu mieszkańców wsi. Sołtys omówił szczegółowo wprowadzone aktualizacje do Planu. Po merytorycznej dyskusji mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali POM Gorzyń na lata 2015-2020 i pojęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Na zebraniu zostały również omówione zadania, jakie powinny być wykonane w bieżącym roku na terenie naszej wsi przy udziale i zaangażowaniu mieszkańców.

  Ostatnim tematem zebrania było wspólne przygotowanie wstępnego programu uroczystości obchodów 600 lecia Gorzynia. Program ten jeszcze w najbliższym czasie będzie ulegał pewnym zmianom. Uzależnione to będzie od pozyskanych środków i prowadzonych rozmów z instytucjami i firmami, które mają być zaangażowane w uatrakcyjnienie tej uroczystości.Zebranie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze i zakończyło się o godz.20.00. Poniżej przedstawiamy plan pracy na rok 2015

  Planowane prace przy udziale mieszkańców na terenie sołectwa Gorzyń w roku 2015

  1. Całoroczne utrzymanie porządków na terenie wsi. Koszenie trawy w czasie okresu wegetacyjnego (plaża, skwerek przy pompie, teren rekreacyjno sportowy).

  2. Wiosenne porządki na plaży.

  3. Oczyszczenie terenu Rybakówki. Etap I.

  4. Posadzenie kwiatów na skwerku przy pompie, na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego.

  5. Rewitalizacja skarpy przy obiekcie rekreacyjno sportowym. Dalsze nasadzenia. Utrzymanie skarpy w czystości.

  6. Zamontowanie oświetlenia siłowni plenerowej i wiaty biesiadnej.

  7. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym. - wyrównanie terenu przy boisku - wykonanie chodnika prowadzącego do wejścia na boisko (płytki chodnikowe). - ułożenie płytek chodnikowych wokół siatki.

  8. Wykonanie boków przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych w wiacie biesiadnej i wykonanie ław biesiadnych.

  9. Przygotowanie wsi i obiektu rekreacyjno sportowego na obchody 600 lecia.

  10. Przygotowanie uroczystości obchodów 600 lecia Gorzynia.

 • skomentuj
 • 29.01.2015r odbyło się umówione spotkanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka z sołtysem i byłym burmistrzem Międzychodu Romanem Musiałem.

  Celem spotkania było omówienie z Rektorem pomocy przy organizacji obchodów 600 lecia. Zwrócili się z prośbą o pomoc w udostępnieniu materiałów historycznych dotyczących działalności ówczesnej Akademii Rolniczej w naszej miejscowości, o umożliwienie występu podczas obchodów 600 lecia zespołu pieśni i tańca „Łany” oraz przekazali ustne zaproszenie Panu Rektorowi na obchody 600 lecia.

  Drugim tematem rozmów, był temat przejęcia Rybakówki i terenu do niej przyległego przez gminę na potrzeby naszej wsi. Miało by to się odbyć na zasadach nieodpłatnego użyczenia na okres 25 lat. To drugie spotkanie w tej kwestii.

  Omawiane tematy zostały pozytywnie przyjęte przez Rektora i zostały podjęte wstępne ustalenia, co do dalszych działań w kierunku realizacji omawianych tematów.

 • skomentuj
 • 29.01-30.01.2015r na terenie obiektu rekreacyjno sportowego rozpoczęły się prace związane z zamontowaniem oświetlenia w nowo powstałej wiacie biesiadnej i siłowni plenerowej.

  Prace polegały na przygotowaniu wykopu pod przewód elektryczny, rozprowadzeniu przewodu do wyznaczonych miejsc i zasypaniu wykopu.

  Tych prac podjęli się; Barbara i Waldemar Strzelczykowie, Zdzisław Jambor, Maria Jeronim, Mateusz i Przemysław Kowalscy, Bartłomiej Kufel. . Za trud i poświęcenie w wykonaniu tych prac sołtys składa serdeczne podziękowania.

  Małymi kroczkami powstaje kolejny element wyposażenia naszego obiektu rekreacyjno sportowego, który sprawi, że przebywanie w tym miejscu i korzystanie z niego będzie jeszcze bardziej przyjemne.

  Tym bardziej jest to powód do dumy, ponieważ po raz wtóry powstaje coś, co zostało wykonane przez mieszkańców naszej wsi. Wielki ukłon dla ich pomysłowości i chęci pracy.

 • skomentuj
 • 12.02.2015r otrzymaliśmy odpowiedź od Pana Burmistrza na pismo, które wystosowaliśmy do niego w dniu 26.01.2015r z prośbą o sfinansowanie naszych potrzeb w roku 2015. Treść tej odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

 • skomentuj
 • 18.02.2015r o godzinie 19.00 w świetlicy wiejskiej odbyły się wybory na sołtysa i do rady sołeckiej według określonego porządku obrad. W zebraniu wyborczym uczestniczyli: Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny. Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Wojciech Dyl. Radny Rady Miejskiej Międzychodu - Krzysztof Lamcha. Mieszkańcy wsi Gorzyń.

  Wybory odbyły się w pierwszej turze ponieważ w zebraniu uczestniczyla wymagana liczba wyborców.( Na 270 uprawnionych stawiło się 68 osób).

  W czasie zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności sołectwa w kadencji 2011- 2014. Po sprawozdaniu powołana komisję skrutacyjną, która czuwała nad prawidłowością wyborów.

  Został zgłoszony tylko jeden kandydat w osobie Jarosława Grzelachowskiego. Odbyło się głosowanie w wyniku którego nowo wybrany sołtys otrzymał na 68 głosów 67 za.

  Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do rady sołeckiej. Zgłoszono czterech kandydatów w osobach: Adam Kufel, Roman Musiał, Waldemar Strzelczyk, Stanisław Wojtkowiak. Odbyło się głosowanie dzięki któremu wszyscy Panowie weszli w skład Rady Sołeckiej.

  Ostatnim punktem zebrania były wnioski i zapytania do burmistrza. Z szeregiem zapytań wystąpił sołtys Jarosław Grzelachowski.

  Pytania dotyczyły odpowiedzi Pana burmistrza na nasze pismo. Sołtys wyraził swoje rozgoryczenie i zawód, że burmistrz realizację naszych postulatów przesuwa w czasie tłumacząc się brakiem wolnych środków w budżecie. Nasze prośby ściśle były związane z obchodami 600 lecia. W związku z tym my nie możemy niczego co jest z tą uroczystością związane odwlekać w czasie. Będziemy w dalszym ciągu czynić starania aby nasza uroczystość odbyła się na jak najwyższym poziomie. Przykre, że nie doszliśmy do porozumienia z Panem burmistrzem. Dziwne to, bo Pan burmistrz jak nikt inny powinien rozumieć naszą problematykę bo mieszka na wsi i z tego środowiska się wywodzi.

  Poza tym wsparcie ze strony Gminy w przygotowaniu uroczystości obchodów 600 lecia Gorzynia powinno być jednym z priorytetowych działań na terenach wiejskich w tym roku. Pozostaje tylko mieć nadzieję, ze coś się jeszcze w naszej sprawie zmieni na dobre.

 • skomentuj
 • 05.03.2015r otrzymaliśmy odpowiedź na pismo, które wysłane zostało w połowie z początkiem lutego do Fundacji „Amicis” z prośbą o wsparcie dla naszej świetlicy i przekazanie na potrzeby sołectwa lodówki.

  Odpowiedź fundacji była pozytywna. Na potrzeby naszej społeczności Fundacja przekazała nam lodówkę. Gorąco i serdecznie dziękujemy Fundacji za okazane serce, zrozumienie i pomoc.

 • skomentuj
 • 07.03.2015r mieszkanki Gorzynia spotkały się w swietlicy wiejskiej na uroczystym Dniu Kobiet. W tym spotkaniu towarzyszyło im trzech wspaniałych Facetów. Maryla z Jamajki od dziś jest już męszczyzną, Winetou wódz Apaczów i Faraon Jarubon z Egiptu. Przybyli Oni aby umilić wieczór mieszkankom Gorzynia. Jak to się odbywało to zapraszamy do naszej galerii.

 • skomentuj
 • 11.03.2015r lodówka została odebrana z rąk przedstawiciela Fundacji Amicis i już dzisiaj wzbogaciła świetlicową kuchnię.

 • skomentuj
 • 13.03.2015r o godz. 16.00 W Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie odbędzie się spotkanie Rady Sołeckiej z Radą Miejską Międzychodu. Tematem spotkania będzie przekonanie Wysokiej Rady, co do zasadności wsparcia finansowego obchodów 600 lecia Gorzynia.

  Wszystkich mieszkańców, którzy znajdą czas wolny zapraszamy do uczestnictwa w tym spotkaniu. To dla nas bardzo ważne spotkanie. Od niego zależy, czy otrzymamy wsparcie finansowe i będziemy mogli jubileusz 600 lecia Gorzynia przygotować tak, jak zaplanowaliśmy.

 • skomentuj
 • 17.03.2015r w godzinach popołudniowych mieszkańcy Gorzynia przystąpili do pierwszych w tym roku prac porządkowych na terenie obiektu rekreacyjno sportowego. Głównym celem prac było obłożenie boiska wielofunkcyjnego płytkami betonowymi przekazanymi w zeszłym roku przez Urząd Gminy oraz wykonanie prac porządkowych na terenie obiektu. Pogoda dopisała. Udało się wykonać ogrom pracy. Rada Sołecka bardzo serdecznie dziękuje mieszkańcom i członkom Stowarzyszenia Gorzyń 600 za tak liczne uczestnictwo w pracach, które wpływają na poprawę naszego życia A jak to wyglądało to zapraszam do naszej galerii.

 • skomentuj
 • W miesiącu kwietniu były podejmowane działania celem pozyskania sponsorów, którzy pomogą w zorganizowaniu obchodów 600 lecia Gorzynia. W te działania zaangażowali się Roman Musiał, Waldemar Strzelczyk, Stanisław Wojtkowiak, Adam Kufel i sołtys Gorzynia.

 • skomentuj
 • 03.04.2015r zostało wysłane pismo do Burmistrza z prośbą o nieodpłatne przekazanie sołectwu materiału do wykonania postumentu pod kamień i tablicę upamiętniające obchody 600 lecia Gorzynia.

 • skomentuj
 • 07.04.2015r otrzymaliśmy zgodę na nieodpłatne przekazanie materiału przez Gminę Międzychód na wykonanie postumentu.

 • skomentuj
 • 15.04.2015r rada Sołecka skierowała pismo do Burmistrza z prośbą o zakup sadzonek Begonii w ilości 300 szt. Begonie te pozwolą nam upiększyć w okresie letnim gminne tereny zielone w naszej wsi. Odbiór sadzonek i wykonanie prac związanych z posadzeniem kwiatów zostanie zrealizowana w ramach prac społecznych mieszkańców Sołectwa.

 • skomentuj
 • 16.04.2015r Pan Zdzisław Jambor wykonał pierwsze koszenie płyty boiska i terenu przyległego. Rada Sołecka serdecznie dziękuje za wykonanie tej pracy.

 • skomentuj
 • 17.04.2015r przyszła ekspresowa odpowiedź od Burmistrza, że nie wyraża zgody na sfinansowanie zakupu sadzonek ze środków budżetowych. No cóż… Można by się pokusić o komentarz tego wszystkiego ale, jak stare przysłowie mówi: „ umiesz liczyć, licz na siebie’. Nic innego nam nie pozostaje, jak uczyć, tych, którzy jeszcze nie dorośli do tego by budować społeczeństwo obywatelskie i pokazać, jak to się robi.

 • skomentuj
 • 22-25.04.2015r wielkiej misji podjął się członek rady sołeckiej Pan Adam Kufel. Misja ta polegała na odwiedzeniu wszystkich domostw Gorzynia i przedstawieniu stanowiska Burmistrza co do przekazania sadzonek Begonii na upiększenie terenów gminnych w naszej wsi i wystosowaniu prośby do mieszkańców o pomoc w pozyskaniu tych sadzonek. Pan Adam spotkał się z ogromnym zrozumieniem mieszkańców, czego efekty już niebawem wszyscy zobaczymy.

  Rada Sołecka, kieruje wielki ukłon w stronę mieszkańców i wielkie słowa uznania i podziękowania za tak wspaniałą współpracę i pomoc w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia. W jedności siła!!! Taką jedność i postawę obywatelską starajmy się budować jak najczęściej.

 • skomentuj
 • 26.04.2015r sołtys wraz członkami „Stowarzyszenia Gorzyń 600” Państwem Barbarą i Waldemarem Strzelczyk udali się do Kamionny aby uraczyć „Plyndzami po Gorzyńsku” pracowników i zaproszonych gości międzychodzkiej firmy PEAECH, która w tym roku obchodzi swoje 35 lecie działalności. Plyndze nasze spotkały się z ogromnym uznaniem i były wręcz rozchwytywane. Za możliwość wypromowania naszych plyndzy w środowisku lokalnym sołtys i zarząd „Stowarzyszenia Gorzyń 600” składa gorące podziękowania na ręce Pana Henryka Peaecha właściciela Firmy.

 • skomentuj
 • Misiąc maj rozpoczął się intensywnymi pracami związanymi z koszeniem terenów zielonych. Etatowym kosiarzem boiska i terenu płaskiego przylegającego do świetlicy został Pan Zdzisław Jambor, który wkłada w ta pracę dużo serca, no i przede wszystkim swój czas. Rada sołecka składa serdeczne podziękowania dla Pana Zdzisława za koszenie tego terenu w okresie wegetacyjnym traw.

 • skomentuj
 • 09.05.2015r dzięki ofiarności i solidarności mieszkańców udało się pozyskać przepiękne begonie, którymi obsadziliśmy tereny zielone, aby upiększyć naszą wieś na uroczystość obchodów 600 lecia Gorzynia. Jak przebiegały prace można zobaczyć w naszej galerii.

 • skomentuj
 • 12.05.2015r Dzięki pomocy Zakładu Doświadczalno Dydaktycznego w Gorzyniu został przewieziony i rozrzucony na boisku wielofunkcyjnym piasek kwarcowy celem wzmocnienia i wyrównania nawierzchni boiska. Te działania również w galerii prac na terenie naszego sołectwa.

 • skomentuj
 • 15.05.2015r dzięki sponsorom, którzy wsparli pomysł na odnowienie naszej małej plaży, która mamy pod opieką już od dobrych 13 lat, udało się wykonać prace rewitalizacyjne brzegu plaży. Gorące i serdeczne podziękowania Rada Sołecka składa Panu Krzysztofowi Gierczykowi, który w sposób profesjonalny wyprofilował brzeg naszej plaży i nawiózł białego piasku ofiarowanego przez Pana radnego Stanisława Wittchena, któremu składamy gorące podziękowania za udostępnienie tego cennego kruszcu. Panowie dziękujemy!!!!! Wasza pomoc jest nieoceniona. Oby takich ludzi, jak wy spotykać, jak najwięcej na swojej drodze. Zdjęcia mówią same za siebie.

 • skomentuj
 • 23.05.2015r Jacek Fabiś i Wojciech Kowalski wykonali ławę pod wymurowanie postumentu, pod kamień upamiętniający obchody 600 lecia Gorzynia. Wszystkie koszty materiałowe pokrywa „Stowarzyszenie Gorzyń 600”. Panowie! Wielki ukłon dla waszej pracy, dla Waszego poświęcenia, dla waszej postawy obywatelskiej.

 • skomentuj
 • 25.05.2015r z małym opóźnieniem zostały wykonane końcowe prace przy boisku do piłki plażowej nad naszym jeziorem. Została powieszona tak długo wyczekiwana siatka do gry i zamontowane linie boiska. Można powiedzieć, że boisko, jak i plaża są przygotowane do kolejnego sezonu letniego. To miejsce będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i gościom, którzy zawitają do naszej miejscowości. Jak to teraz wygląda można zobaczyć na zdjęciach.

 • skomentuj
 • 11.06.2015r kolejne prace przy wykonaniu postumentu pod kamień upamiętniający obchody 600 lecia Gorzynia. Jacek Fabiś, Wojciech Kowalski i Dariusz Jeronim kontynuują rozpoczęte w maju prace.

 • skomentuj
 • 12.06.2015r dzięki życzliwości Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego w Gorzyniu został przywieziony materiał do dalszych prac przy wykonaniu postumentu pod kamień i tablicę upamiętniającą te wydarzenie.

 • skomentuj
 • 15.06.2015r odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne dotyczące przygotowania obchodów 600 lecia.

  - przedstawienie działań, które do tej pory zostały podjęte przez radę sołecką i zarząd stowarzyszenia aby przygotować obchody 600 lecia,

  - zadania, które zostały do zrealizowania aby w pełni przygotować wieś do obchodów 600 lecia Gorzynia,

  - brakujące środki finansowe, które trzeba pozyskać aby osiągnąć zamierzony cel.

  - zaangażowanie mieszkańców, ich praca, poświęcenie i zaangażowanie w przygotowanie wsi do obchodów 600 lecia Gorzynia.

  Zebranie przebiegło w miłej atmosferze. Wypracowano wiele pomysłów, które postaramy się zrealizować.

 • skomentuj
 • 18.06.2015r w związku z licznymi apelami mieszkańców dotyczącymi wprowadzania psów na teren plaży, zostały postawione tablice zakazujące wprowadzania psów na jej teren. Plaża została zrewitalizowana. Został nawieziony piasek, aby dzieci mogły mieć dodatkowe atrakcje, chociażby w postaci lepienia babek z piasku. Jesteśmy cywilizowanymi ludźmi i rozumiemy, że psi kał nie ma w tym miejscu prawa bytu.

 • skomentuj
 • Przez cały czerwiec rada sołecka i zarząd Stowarzyszenia Gorzyń 600 pracowali na technicznymi i logistycznymi zadaniami, które pozwolą w sposób sprawny i bezpieczny przeprowadzić obchody 600 lecia Gorzynia.

 • skomentuj
 • Z początkiem lipca kolejne koszenie terenu obiektu rekreacyjno sportowego, terenu plaży, skwerku przy pompie, terenu przy figurce Matki Boskiej. Tych prac podjęli się; Zdzisław Jambor i Dawid Kufel.

  „Stowarzyszenie Gorzyń 600” zleciło wykonanie tablicy upamiętniającej obchody 600 lecia Gorzynia, która zostanie zamontowana na głazie usytuowanym w delcie drogi gminnej.

 • skomentuj
 • 16.07.2015r odbyło się drugie zebranie dotyczące przygotowania obchodów 600 lecia Gorzynia.

  Tematem przewodnim zebrania był oczywiście Jubileusz 600 lecia Gorzynia. Na zebraniu omówiono i podzielono część zadań, które będzie trzeba realizować w dniu obchodów 600 lecia. Omówiono koszty związane z przygotowaniem uroczystości. Kolejne spotkanie zaplanowano na połowę sierpnia.

 • skomentuj
 • 17.07.2015r od wczesnych godzin rannych trwało obrabianie produktów do Gorzyńskiej Grochówki. Jesteśmy ogromnie dumni z naszych mieszkańców, że potrafią się tak zjednoczyć w słusznej sprawie. Przy takich pracach zawsze łączy się przyjemne z pożytecznym. Jest ciężka praca, dyskusje, dowcipy a przede wszystkim dużo uśmiechu, satysfakcji i zadowolenia, i że znów udało się zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka.

  Nasza grochówka zagości na XXVII Dniach Wędzonej Sielawy w Chrzypsku Wielkim dnia 18.07.2015r. Będziemy częstować nią wszystkich uczestników IV-go Półmaratonu Puchar Krotoski-Cichy i 10-tki o Puchar Krotoski – Cichy.

 • skomentuj
 • 18.07.2015r Stowarzyszenie Gorzyń 600 w osobach Pań: Beaty Kufel i Barbary Strzelczyk oraz Panów: Adama Kufla, Waldemara Strzelczyka i Jarosława Grzelachowskiego w Chrzypsku Wielkim częstowało Grzyńską Grochówką wszystkich uczestników biegu. Relacja zdjęciowa z tych wydarzeń znajduje się na sronie internetowej: http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/impreza-sportowa-w-chrzypsku-setki-biegaczy-na-starcie,3455619,gal,t,id,tm.htm i w naszej Galerii. To były najgorętsze Dni Wędzonej Sielawy. Za możliwość uczestnictwa i promocję naszej Grochówki Sołectwa. Stowarzyszenie Gorzyń 600 składa serdeczne podziękowania Włodzimierzowi Paroniowi i całemu sztabowi organizacyjnemu.

 • skomentuj
 • 12.08.2015r rozpoczęto prace nad nowymi stołami i ławami do wiaty biesiadnej. Wykonania stołów i ław podjęli się panowie: Sylwester Derdziński, Tomasz Mach, Stanisław Wojtkowiak i Mariusz Szrama. Drużyna była tak zgrana i zgodna w działaniu, że 13.08. br. stoły i ławy były gotowe. Solidne wykonanie pracy. Widać 100% fachowość. Panowie serdeczne podziękowania i wielki szacunek dla waszych działań. Zdjęcia w galerii.

 • skomentuj
 • 14.08.2015r odbyło się kolejne i ostatnie z cyklu zebrań poświęconych przygotowaniom obchodów 600 lecia. Powodem zebrania było omówienie i podzielenie prac porządkowych na terenie wsi. Powołano grupy robocze, które przygotują wyznaczone tereny we wsi do naszej uroczystości. Szczegółowo omówiono program obchodów zwracając uwagę na najistotniejsze elementy uroczystości. Cieszy fakt, że pomimo tylu obowiązków, które związane są z obchodami 600 lecia, mieszkańcom nie brakuje zapału i entuzjazmu.

 • skomentuj
 • 19.08.2015r dzięki życzliwości Pana Jerzego Najdka kamień jubileuszowy Tafil na postument wymurowany przez Panów: Jacka Fabisia, Wojciecha Kowalskiego i Dariusza Jeronima. Sołtys w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego miejsca dla uczczenia obchodów 600 lecia. Zdjęcia w galerii.

 • skomentuj
 • 22.08.2015r dzięki współpracy Zakładu Doświadczalnego Technologii Produkcji Pasz i Akwakultury w Muchocinie z Sołectwem Gorzyń na jeziorze Gorzyńskim odbyły się zawody spinningowe w parach z okazji obchodów 600 lecia Gorzynia. Wędkarze nie zawiedli i stawili wyzwaniu. Pomimo niezbyt intensywnemu żerowaniu drapieżnika, niektórym się poszczęściło i w swoich siatkach umieścili tyle ryb, które pozwoliły na zdobycie trzech pierwszych nagród. Atmosfera zawodów była serdeczna i przyjazna. Wędkarze wymieniali swoje doświadczenia i opowiadali o swoich rekordowych okazach.

  Ostatni tydzień będzie wypełniony ogromem pracy, poświęconej obchodom 600 lecia. Ostro zabieramy się do pracy!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • skomentuj
 • 29.08.2015r o godzinie 11:00 rozpoczęliśmy uroczystość obchodów 600 lecia Gorzynia odsłonięciem tablicy pamiątkowej na Głazie 600 lecia umiejscowionym przy zabytkowej pompie. Wstęgę przecięli: Pani Klara Jambor, najstarsza mieszkanka Gorzynia. Burmistrz Międzychodu, Krzysztof Wolny i prof. Andrzej Rutkowski reprezentujący Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Honorowego Patrona Obchodów 600 lecia Gorzynia.

  Po odsłonięciu tablicy w strone obiektu rekreacyjno sportowego ruszył barwny korowód prowadzony przez Pana w cylindrze ze sztandarem 600 lecia. Zanim orkiestra Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego, Zespół taneczny „Wisienki”, profesjonalna załoga obsługi Jubileuszu, sołtys wraz z zaproszonymi gośćmi. Korowód zamykali mieszkańcy Gorzynia. Po dotarciu na obiekt rekreacyjno sportowy, jubileusz 600 lecia uatrakcyjnił występ zespołu „Wisienek”.

  Po występie, ksiądz proboszcz Rafał Jarmuż odprawił Mszę Świętą w intencji mieszkańców Gorzynia. Po Mszy Św. Nastąpiło oficjalne powitanie gości przez sołtysa Jarosława Grzelachowskiego. Zaproszeni goście zabrali głos. Przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Andrzej Rutkowski, Burmistrz Międzychodu Krzysztof Wolny, Starosta Powiatu Julian Mazurek, senator Michał Libicki, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Ajchler.

  Po wystąpieniach gości sołtys Jarosław Grzelachowski uhonorował medalami okolicznościowymi zasłużone osoby dla rozwoju Gorzynia. Po tej ceremonii zostały wręczone podziękowania strategicznym sponsorom.

  Jubileusz 600 lecia uatrakcyjnił turniej sołectw o „Złotą Pyrę”. W turnieju wzięły udział cztery sołectwa: Dzięcielin, Głażewo, Piłka i Gorzyń. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo Gorzyń, drugie miejsce sołectwo Głażewo, trzecie miejsce sołectwo Piłka i czwarte miejsce sołectwo Dzięcielin. Wszystkim sołectwom, które przyjęły zaproszenie i zechciały spędzić czas na fajnej zabawie serdecznie dziękujemy.

  Zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, stanowisko kowalskie i garncarskie, kucyki, bańki mydlane były oblegane przez dzieci. Młodzież i dorośli swoje umiejętności mogli sprawdzić w strzelaniu z wiatrówki i łuku a także w rzucie granatem. Co odważniejsi mogli przejechać się na pięknych motorach członków klubu MOTO WRONKI.

  Prowadzony Jubileuszowy Turniej Gry w Kopa w zajeździe „Monika”, ściągnął do Gorzynia wielu zwolenników tej gry karcianej. Cieszy fakt, że I miejsce i puchar 600 lecia sołtysa Gorzynia zdobył Pan Wojciech Dyl - Międzychodzianin.

  Nasz jubileusz został wzbogacony występem światowej sławy Zespołem Pieśni i Tańca Łany Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To co zaprezentowali przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W jednym zdaniu można to określić. To było piękne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Gorąco dziękujemy kierownictwu zespołu i wykonawcom, którzy wpisali się na kolejne karty naszej historii. Wielki ukłon, podziw i szacunek dla Waszej pracy. Z momentem zapadnięcia zmroku uczestników festynu poderwał do tańca i wspólnej zabawy zespół Drezdenko- Kubas. Oj!!! Działo się!!!! Był szał pod sceną!!!

  Wieczorem wszyscy ruszyli do wspólnej zabawy tanecznej, którą po godzinie przerwano, aby w zupełnej ciemności obejrzeć „Taniec Ognia”. Widowisko zapierało dech w piersiach.

  Pomimo ciężkiej i ogromnej pracy, jaką włożyli aktywni mieszkańcy naszej miejscowości w przygotowanie i prowadzenie Festynu Jubileuszowego, możemy śmiało powiedzieć, że dokonali niesamowitych rzeczy aby tą uroczystość przygotować na tak wysokim poziomie. Jesteście „Wielcy”!!!! Wszystko to możemy zobaczyć w naszej galerii zdjeć. „Nie ustawajmy zaś w czynieniu dobrze” List do Galatów

 • skomentuj
 • 19.09.2015r Przedstawiciele Stowarzyszenia Gorzyń 600 w osobach Barbara, Waldemar Strzelczykowie i Jarosław Grzelachowski częstowały gości IX – go Jarmarku w Dolinie Kamionki pysznymi Plyndzami po Gorzyńsku.

 • skomentuj
 • 20.09.2015r Na kolejnym IX Wielkim Smażeniu Powideł w Mniszkach nie mogło również zabraknąć Plyndzy po Gorzyńsku. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. Kolejka przez wiele godzin nie malała, co doprowadziło do tego, że zabrakło masy plyndzowej. Wiele osób nie skosztowało przepysznych plyndzy. Miłe jest to, że nasze plyndze na długo zapadają w pamięć i co niektóre osoby już nie wyobrażają sobie Mniszek bez plyndzy… To wielkie uznanie dla naszej ciężkiej pracy. Dziękujemy Panu Jackowi Kaczmarkowi za zaproszenie Nas do Mniszek. Wierzymy, że chociaż w małym stopniu przyczyniliśmy się do tego, że IX Smażenie Powideł w Mniszkach było jeszcze bardziej atrakcyjne.

  Bardzo dziękujemy Barbarze, Waldemarowi Strzelczykom, Stanisławowi Wojtkowiakowi, Lidii i Sylwestrowi Derdzińskim, Sandrze Cemborowskiej, Ewie Hale, Marii Jeronim za ogromny wkład pracy, abyśmy mogli zaserwować nasze plyndze na tych dwóch imprezach.

 • skomentuj
 • 24.09.2015r o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie rady soleckiej z mieszkańcami wsi. Tematem zebranie było uchwalenie funduszu sołeckiego na rok 2016. Rada Sołecka przedstawiła propozycje na zagospodarowanie środków. Po długiej merytorycznej dyskusji. Mieszkańcy podjęli uchwałę o funduszu Sołeckim na rok 2016. W przyszłym roku fundusz zostanie zagospodarowany na zakup domku narzędziowego, który pozwoli zabezpieczyć miejsce na zgromadzony sprzęt w ostatnich latach oraz na organizację festynu rodzinnego w czerwcu i Turnieju Sołectw o Złotą Pyrę na przełomie lipca i sierpnia.

 • skomentuj
 • 27.09.2015r na terenie obiekt rekreacyjno - sportowego w Gorzyniu odbyły się Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Żeńskie i męskie drużyny z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu międzychodzkiego zacięcie ze sobą rywalizowały i walczyły o jak najlepsze miejsce, co pozwoliło na wyłonienie najlepszych z najlepszych. Relację zdjęciową można zobaczyć na miedzychod.naszemiasto.pl jak również w naszej galerii zdjęć. To dla nas ogromny zaszczyt, że Powiatowa Komenda OSP wybrała naszą miejscowość na tak ważne dla nich zawody. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 • skomentuj
 • Z początkiem października trwały prace dotyczące przygotowania umowy dzierżawy rybakówki i terenu do niej przyległego. Zastał przygotowany projekt umowy, który został przesłany do akceptacji przez władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 • skomentuj
 • 28.10.2015r członkowie Rady Soleckiej w osobach Jarosława Grzelachowskiego i Romana Musiała na zaproszenie wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów uczestniczyli w uroczystościach wręczenia nagród za najlepszą stronę internetową w konkursie „Sołectw@ w sieci”. Po raz drugi startowaliśmy w tym konkursie. Niestety nie zdobiliśmy nagrody. Zwycięzcom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

 • skomentuj
 • W miesiącu listopadzie zostały dopracowane wszystkie szczegóły dotyczące umowy dzierżawy rybakówki i terenu do niej przyległego. Wzór umowy został przekazany do Gminy Międzychód w celu zaakceptowania bądź wniesienia uwag. Czekamy na odpowiedź.

 • skomentuj
 • 06.12.2015r do świetlicy wiejskiej przybył Święty Mikołaj wraz ze swoim współpracownikiem Elfem, aby wręczyć naszym dzieciaczkom prezenty. Jak to się odbyło można zobaczyć w naszej galerii.

  Dobiega końca rok 2015. Rok Jubileuszu 600 lecia naszej wsi, który nam wszystkim będzie się kojarzył z ogromem pracy, jaki włożyliśmy przez te ostatnie lata aby ten rok zapadł nam wszystkim w pamięci i nie tylko nam. Byliście twórcami tego, co się w naszej wsi wydarzyło. Sprawiliście, że Rok Jubileuszu już się wpisał w ogromny dorobek historyczny naszej wsi. Za to Wam w imieniu całej Rady sołeckiej dziękuję.

  Drodzy mieszkańcy wspólnie możemy dokonać jeszcze wiele rzeczy, które niektórym wydają się niemożliwe do zrealizowania.

  Wszystkim mieszkańcom dziękuje za te lata pracy aby nasz Jubileusz 600 lecia Gorzynia nabrał tak znamienitego wymiaru. To wasza zasługa! Wasza solidarność! Wasze poswięcenie! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i szczęścia. Błogosławieństwa Bożego spokoju i ciepła ogniska domowego. Życzę chwili zadumy nad tym co warte i godne naśladowania abyśmy czynili jak najwięcej dobra innym ludziom i nie zapominali o drugim człowieku w imię Jezusa Narodzonego.

  Nadchodzący 2016 rok niechaj sprawi, abyśmy dalej trwali w czynieniu dobra, wspierali się we wspólnych działaniach na rzecz naszej społeczności. Wszystkim mieszkańcom dużo zdrowia i szczęścia. Spełnienia marzeń. Podejmowania właściwych decyzji i niechaj ten Nowy Rok 2016 przyniesie Wam wiele radosnych chwil.

 • skomentuj